Adatvédelmi szabályzat

1. adatvédelem áttekintés

Általános megjegyzések

Az alábbi közlemények egyszerű áttekintést nyújtanak arról, hogy mi történik az Ön személyes adataival, amikor meglátogatja ezt a weboldalt. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely alapján Ön személyesen azonosítható. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes információkért kérjük, olvassa el a jelen szöveg alatt található adatvédelmi szabályzatunkat.

Adatgyűjtés ezen a weboldalon

Ki a felelős az adatgyűjtésért ezen a weboldalon?

Az adatfeldolgozást ezen a weboldalon a weboldal üzemeltetője végzi. A weboldal üzemeltetőjének elérhetőségét a jelen adatvédelmi nyilatkozat "Az adatkezelőre vonatkozó információk" című részében találja.

Hogyan gyűjtjük az Ön adatait?

Egyrészt az Ön adatait akkor gyűjtjük, amikor Ön megadja azokat nekünk. Ezek lehetnek például olyan adatok, amelyeket egy kapcsolatfelvételi űrlapon ad meg.

Egyéb adatokat automatikusan vagy az Ön hozzájárulásával gyűjtenek informatikai rendszereink, amikor Ön meglátogatja a weboldalt. Ezek főként technikai adatok (pl. internetböngésző, operációs rendszer vagy az oldal megtekintésének ideje). Ezeket az adatokat automatikusan gyűjtjük, amint Ön belép erre a weboldalra.

Mire használjuk az Ön adatait?

Az adatok egy részét a weboldal hibamentes működésének biztosítása érdekében gyűjtjük. Más adatok az Ön felhasználói magatartásának elemzésére használhatók.

Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatban?

Ön bármikor jogosult arra, hogy díjmentesen tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatainak eredetéről, címzettjéről és céljáról. Jogában áll továbbá kérni ezen adatok helyesbítését vagy törlését. Ha Ön hozzájárulását adta az adatfeldolgozáshoz, akkor ezt a hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonhatja. Önnek joga van ahhoz is, hogy bizonyos körülmények között kérje személyes adatai feldolgozásának korlátozását. Továbbá joga van panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál.

Ezzel és más, az adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban bármikor kapcsolatba léphet velünk.

2. tárhelyszolgáltatás

Weboldalunk tartalmát a következő szolgáltatónál helyezzük el:

Hetzner

A szolgáltató a Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen (a továbbiakban: Hetzner).

A részletekért kérjük, olvassa el a Hetzner adatvédelmi szabályzatát: https://www.hetzner.com/de/rechtliches/datenschutz.

A Hetzner használata a DSGVO 6. cikkének (1) bekezdése f) pontján alapul. Jogos érdekünk fűződik weboldalunk minél megbízhatóbb bemutatásához. Ha megfelelő hozzájárulást kértek, a feldolgozás kizárólag a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése alapján történik, amennyiben a hozzájárulás magában foglalja a sütik tárolását vagy a felhasználó végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférést (pl. eszköz-ujjlenyomat) a TTDSG meghatározása szerint. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Munkavégzés

A fent említett szolgáltatás igénybevételére megrendelésfeldolgozási szerződést (AVV) kötöttünk. Ez egy adatvédelmi törvény által előírt szerződés, amely biztosítja, hogy ez a szolgáltatás kizárólag a mi utasításainknak megfelelően és a GDPR-nak megfelelően dolgozza fel a weboldalunk látogatóinak személyes adatait.

3 Általános megjegyzések és kötelező információk

Adatvédelem

Ezen oldalak üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan, a törvényes adatvédelmi előírásoknak és a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

Amikor Ön ezt a weboldalt használja, különböző személyes adatokat gyűjtünk. A személyes adatok olyan adatok, amelyek alapján Ön személyesen azonosítható. Ez az adatvédelmi szabályzat elmagyarázza, hogy milyen adatokat gyűjtünk és mire használjuk fel azokat. Azt is elmagyarázza, hogyan és milyen célból történik mindez.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az internetes adatátvitel (pl. az e-mailben történő kommunikáció) biztonsági réseket tartalmazhat. Az adatok teljes körű védelme harmadik személyek hozzáférése ellen nem lehetséges.

A felelős szervre vonatkozó megjegyzés

A weboldal adatkezelője:

re&wo GmbH
Talweg 4
57392 Schmallenberg

Telefon: +49 2972 390778-11
E-mail: kontakt@re-wo.de

Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok (pl. nevek, e-mail címek stb.) feldolgozásának céljait és eszközeit.

Tárolási időszak

Hacsak a jelen adatvédelmi szabályzatban nem határoztak meg egy különlegesebb tárolási időszakot, az Ön személyes adatai mindaddig nálunk maradnak, amíg az adatfeldolgozás célja meg nem szűnik. Ha Ön indokolt törlési kérelmet nyújt be, vagy visszavonja az adatfeldolgozáshoz adott hozzájárulását, az adatait töröljük, kivéve, ha más, jogilag megengedett okunk van az Ön személyes adatainak tárolására (pl. adó- vagy kereskedelmi jogszabályok szerinti megőrzési időszakok); ez utóbbi esetben az adatok törlésére azután kerül sor, hogy ezek az okok megszűntek.

Általános információk a weboldalon történő adatfeldolgozás jogalapjáról

Ha Ön hozzájárult az adatkezeléshez, személyes adatait a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a DSGVO 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja alapján kezeljük, ha az adatok különleges kategóriáit a DSGVO 9. cikk (1) bekezdése szerint kezeljük. A személyes adatok harmadik országokba történő továbbításához való kifejezett hozzájárulás esetén az adatfeldolgozás szintén a DSGVO 49. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján történik. Ha Ön hozzájárult a cookie-k tárolásához vagy a végberendezésében lévő információkhoz való hozzáféréshez (pl. eszköz-ujjlenyomatvétel útján), az adatfeldolgozás ezen felül a TTDSG 25. § (1) bekezdése alapján történik. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható. Ha az Ön adataira szerződés teljesítéséhez vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához van szükség, az Ön adatait a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján kezeljük. Továbbá, ha az Ön adataira jogi kötelezettség teljesítéséhez van szükség, a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján kezeljük azokat. Továbbá az adatfeldolgozásra a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekünk alapján kerülhet sor. A vonatkozó jogalapra vonatkozó információkat minden egyes esetben a jelen adatvédelmi nyilatkozat következő bekezdései tartalmazzák.

Megjegyzés az USA-ba és más harmadik országokba történő adattovábbításról

Többek között az Egyesült Államokban vagy más harmadik országokban székhellyel rendelkező vállalatok eszközeit használjuk, amelyek az adatvédelmi törvények szerint nem biztonságosak. Ha ezek az eszközök aktívak, az Ön személyes adatai továbbításra kerülhetnek ezekbe a harmadik országokba, és ott kerülhetnek feldolgozásra. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ezekben az országokban nem garantálható az uniós adatvédelemhez hasonló szintű adatvédelem. Az amerikai vállalatok például kötelesek személyes adatokat átadni a biztonsági hatóságoknak anélkül, hogy Ön mint érintett jogi lépéseket tehetne ez ellen. Ezért nem zárható ki, hogy az amerikai hatóságok (pl. hírszerző szolgálatok) megfigyelési céllal feldolgozzák, értékelik és tartósan tárolják az Ön amerikai szervereken található adatait. Ezekre a feldolgozási tevékenységekre nincs befolyásunk.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonása

Számos adatfeldolgozási művelet csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. A már megadott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonásig végzett adatfeldolgozás jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Az adatgyűjtés elleni tiltakozás joga meghatározott esetekben és a közvetlen üzletszerzés ellen (GDPR 21. cikk).

HA AZ ADATFELDOLGOZÁS AZ ART. 6 ABS. 1 LIT. E VAGY F DSGVO ALAPJÁN, ÖN JOGOSULT ARRA, HOGY AZ ÖN KÜLÖNLEGES HELYZETÉBŐL ADÓDÓ OKOKBÓL BÁRMIKOR TILTAKOZZON SZEMÉLYES ADATAINAK FELDOLGOZÁSA ELLEN; EZ VONATKOZIK AZ E RENDELKEZÉSEKEN ALAPULÓ PROFILALKOTÁSRA IS. A FELDOLGOZÁS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ MEGFELELŐ JOGALAPOT A JELEN ADATVÉDELMI NYILATKOZATBAN TALÁLJA. HA ÖN TILTAKOZIK, A TOVÁBBIAKBAN NEM KEZELJÜK SZEMÉLYES ADATAIT, KIVÉVE, HA BIZONYÍTANI TUDJUK, HOGY A FELDOLGOZÁSNAK OLYAN KÉNYSZERÍTŐ EREJŰ JOGOS OKAI VANNAK, AMELYEK ELSŐBBSÉGET ÉLVEZNEK AZ ÖN ÉRDEKEIVEL, JOGAIVAL ÉS SZABADSÁGAIVAL SZEMBEN, VAGY HA A FELDOLGOZÁS JOGI IGÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSÉT, GYAKORLÁSÁT VAGY VÉDELMÉT SZOLGÁLJA (AZ ADATVÉDELMI TÖRVÉNY 21. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSE SZERINTI TILTAKOZÁS).

HA AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS CÉLJÁBÓL KEZELIK, ÖN JOGOSULT ARRA, HOGY BÁRMIKOR TILTAKOZZON AZ ÖNRE VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOK ILYEN CÉLÚ KEZELÉSE ELLEN; EZ VONATKOZIK A PROFILALKOTÁSRA IS, AMENNYIBEN AZ ILYEN KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉSHEZ KAPCSOLÓDIK. HA ÖN TILTAKOZIK, AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT A TOVÁBBIAKBAN NEM HASZNÁLJÁK FEL KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS CÉLJÁRA (A DSGVO 21. CIKK (2) BEKEZDÉSE SZERINTI TILTAKOZÁS).

Az illetékes felügyeleti hatóságnál történő fellebbezés joga

A GDPR megsértése esetén az érintettek jogorvoslattal élhetnek a felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helyük, munkahelyük vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban. A jogorvoslati jog nem érinti az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati lehetőségeket.

Az adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése során automatikusan feldolgozott adatokat közös, géppel olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy egy harmadik félnek. Ha Ön kéri az adatok közvetlen továbbítását egy másik adatkezelőnek, erre csak annyiban kerül sor, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

Tájékoztatás, helyesbítés és törlés

Az alkalmazandó jogi rendelkezések keretein belül Ön bármikor jogosult arra, hogy ingyenes tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatairól, azok eredetéről és címzettjéről, valamint az adatfeldolgozás céljáról, és adott esetben jogosult ezen adatok helyesbítésére vagy törlésére. E célból és a személyes adatokkal kapcsolatos további kérdéseivel bármikor kapcsolatba léphet velünk.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását. Ehhez bármikor kapcsolatba léphet velünk. A feldolgozás korlátozásához való jog a következő esetekben áll fenn:

  • Ha vitatja az általunk tárolt személyes adatainak pontosságát, általában időre van szükségünk ahhoz, hogy ezt ellenőrizzük. Az ellenőrzés időtartamára joga van kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását.
  • Ha személyes adatainak feldolgozása jogellenesen történt/történik, törlés helyett kérheti az adatkezelés korlátozását.
  • Ha már nincs szükségünk az Ön személyes adataira, de Önnek szüksége van rájuk jogi igények érvényesítéséhez, védelméhez vagy érvényesítéséhez, akkor joga van kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását a törlés helyett.
  • Ha Ön a DSGVO 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozást nyújtott be, akkor az Ön és a mi érdekeinket kell mérlegelni. Amíg nem állapították meg, hogy kinek az érdekei érvényesülnek, Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását.

Ha Ön korlátozta személyes adatainak kezelését, akkor az ilyen adatok - a tároláson kívül - csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme, vagy az Európai Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhetők.

SSL vagy TLS titkosítás

Biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak, például az Ön által nekünk, mint a webhely üzemeltetőjének küldött megrendelések vagy kérések továbbításának védelme érdekében ez a webhely SSL vagy TLS titkosítást használ. A titkosított kapcsolatot onnan ismerheti fel, hogy a böngésző címsorában a "http://" helyett "https://" szerepel, valamint a böngésző sorában megjelenő lakat szimbólumról.

Ha az SSL- vagy TLS-titkosítás aktiválva van, az Ön által nekünk továbbított adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni.

4. adatgyűjtés ezen a weboldalon

Sütik

Internetes oldalaink úgynevezett "sütiket" használnak. A sütik kis adatcsomagok, és nem okoznak kárt az Ön végberendezésében. Ezeket vagy ideiglenesen, a munkamenet időtartamára (munkamenet-sütik) vagy tartósan (állandó sütik) tárolják az Ön végberendezésén. A munkamenet sütik a látogatás végén automatikusan törlődnek. Az állandó sütik mindaddig az Ön végberendezésén maradnak, amíg Ön maga nem törli őket, vagy amíg a webböngésző automatikusan nem törli őket.

A sütik származhatnak tőlünk (első féltől származó sütik) vagy harmadik fél vállalatoktól (úgynevezett harmadik féltől származó sütik). A harmadik féltől származó sütik lehetővé teszik harmadik fél vállalatok bizonyos szolgáltatásainak integrálását a weboldalakba (pl. a fizetési szolgáltatások feldolgozásához szükséges sütik).

A sütiknek különböző funkciói vannak. Számos cookie technikailag szükséges, mivel bizonyos funkciók nem működnének nélkülük (pl. a bevásárlókosár funkció vagy a videók megjelenítése). Más sütik a felhasználói viselkedés értékelésére vagy reklámcélokra használhatók.

Az elektronikus kommunikációs folyamat lebonyolításához, az Ön által kért bizonyos funkciók (pl. a kosár funkció) biztosításához vagy a weboldal optimalizálásához (pl. a webes közönség mérésére szolgáló cookie-k) szükséges cookie-kat (szükséges cookie-k) a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján tároljuk, kivéve, ha más jogalapot jelölünk meg. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a szükséges cookie-kat a szolgáltatásainak technikailag hibamentes és optimalizált nyújtásához tárolja. Amennyiben a cookie-k és hasonló felismerési technológiák tárolásához hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag ezen hozzájárulás alapján történik (DSGVO 6. cikk (1) bek. a) pont és TTDSG 25. § (1) bekezdés); a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy tájékoztassák a sütik beállításáról, és csak egyedi esetekben engedélyezze a sütiket, kizárhatja a sütik elfogadását bizonyos esetekben vagy általában, és aktiválhatja a sütik automatikus törlését a böngésző bezárásakor. A sütik kikapcsolása esetén a weboldal működése korlátozott lehet.

A weboldalon használt cookie-kat és szolgáltatásokat az adatvédelmi irányelvekben találja.

Hozzájárulás a megfelelőséggel

Weboldalunk a Complianz hozzájárulási technológiáját használja, hogy az Ön hozzájárulását kérje bizonyos sütiknek az Ön végberendezésén való tárolásához vagy bizonyos technológiák használatához, és ezt az adatvédelmi törvényeknek megfelelően dokumentálja. Ennek a technológiának a szolgáltatója a Complianz B.V., Kalmarweg 14-5, 9723 JG Groningen, Hollandia (a továbbiakban "Complianz").

A Complianz a mi szervereinken van elhelyezve, így nincs kapcsolat a Complianz szolgáltatójának szervereivel. A Complianz egy cookie-t tárol az Ön böngészőjében, hogy az Ön által adott hozzájárulásokat vagy azok visszavonását ki tudja rendelni. Az így gyűjtött adatokat mindaddig tároljuk, amíg Ön nem kéri tőlünk azok törlését, amíg Ön maga nem törli a Complianz cookie-t, vagy amíg az adatok tárolásának célja nem szűnik meg. A kötelező jogi tárolási kötelezettségeket ez nem érinti.

A Complianz a sütik használatához szükséges, jogszabályban előírt hozzájárulás megszerzésére szolgál. Ennek jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja.

Szerver naplófájlok

Az oldalak szolgáltatója automatikusan információkat gyűjt és tárol az úgynevezett szervernaplófájlokban, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít nekünk. Ezek a következők:

  • Böngésző típusa és verziója
  • Használt operációs rendszer
  • Referrer URL
  • A hozzáférő számítógép gazdaneve
  • A kiszolgálói kérés időpontja
  • IP-cím

Ezeket az adatokat nem egyesítik más adatforrásokkal.

Ezen adatok gyűjtése a DSGVO 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a weboldal technikailag hibamentes megjelenítéséhez és optimalizálásához - ebből a célból a szervernaplófájlok gyűjtése szükséges.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Ha a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küld nekünk megkeresést, a megkeresési űrlapon megadott adatait, beleértve az ott megadott elérhetőségi adatokat is, a megkeresés feldolgozása céljából és a további kérdések esetén tároljuk. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Ezen adatok feldolgozása a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul, ha az Ön kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben a feldolgozás a hozzánk intézett megkeresések hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdekünkön (DSGVO 6. cikk (1) bek. f) pont) vagy az Ön hozzájárulásán (DSGVO 6. cikk (1) bek. a) pont) alapul, ha ezt kérte; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza az adatok tárolásához adott hozzájárulását, vagy amíg az adatok tárolásának célja nem szűnik meg (pl. miután befejeztük a megkeresése feldolgozását). A kötelező jogi rendelkezések - különösen a megőrzési időszakok - nem érintik.

Kérelem e-mailben, telefonon vagy faxon

Ha e-mailben, telefonon vagy faxon lép velünk kapcsolatba, az Ön megkeresését, beleértve az összes ebből származó személyes adatot (név, megkeresés), kérésének feldolgozása céljából tároljuk és feldolgozzuk. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Ezen adatok feldolgozása a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul, ha az Ön kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben a feldolgozás a hozzánk intézett megkeresések hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdekünkön (DSGVO 6. cikk (1) bek. f) pont) vagy az Ön hozzájárulásán (DSGVO 6. cikk (1) bek. a) pont) alapul, ha ezt kérte; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A kapcsolattartási kéréseken keresztül küldött adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy amíg az adatok tárolásának célja már nem szűnik meg (pl. miután befejeztük a kérése feldolgozását). A kötelező törvényi rendelkezések - különösen a törvényes megőrzési időszakok - nem maradnak érintve.

5. közösségi média

Facebook

A Facebook közösségi hálózat elemei integrálva vannak ezen a weboldalon. A szolgáltatás szolgáltatója a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország. A Facebook szerint azonban az összegyűjtött adatokat az USA-ba és más harmadik országokba is továbbítják.

A Facebook közösségi média elemeinek áttekintése itt található: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Amikor a közösségi médiaelem aktív, közvetlen kapcsolat jön létre a végberendezés és a Facebook szervere között. A Facebook ezáltal megkapja azt az információt, hogy Ön az Ön IP-címével meglátogatta ezt a weboldalt. Ha a Facebook "Tetszik" gombra kattint, miközben be van jelentkezve a Facebook-fiókjába, akkor a jelen weboldal tartalmát összekapcsolhatja a Facebook-profiljával. Ez lehetővé teszi a Facebook számára, hogy a weboldalon tett látogatását az Ön felhasználói fiókjához kapcsolja. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy nekünk, mint az oldalak szolgáltatójának, nincs tudomásunk a továbbított adatok tartalmáról vagy azok Facebook általi felhasználásáról. További információért kérjük, tekintse meg a Facebook adatvédelmi szabályzatát a következő címen: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Amennyiben a hozzájárulás megtörtént, a fent említett szolgáltatást a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. §-a alapján használjuk. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Amennyiben nem kaptunk hozzájárulást, a szolgáltatás használata a közösségi médiában való minél nagyobb láthatóság eléréséhez fűződő jogos érdekünkön alapul.

Amennyiben a személyes adatokat a weboldalunkon az itt leírt eszköz segítségével gyűjtjük és továbbítjuk a Facebooknak, mi és a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország együttesen vagyunk felelősek ezért az adatkezelésért (DSGVO 26. cikk). A közös felelősség kizárólag az adatok gyűjtésére és a Facebooknak történő továbbítására korlátozódik. A Facebook által a továbbítás után végzett feldolgozás nem része a közös felelősségnek. A közösen ránk háruló kötelezettségeket közös adatkezelési megállapodásban határoztuk meg. A megállapodás szövege a következő címen érhető el: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. E megállapodás szerint mi vagyunk felelősek a Facebook eszköz használata során az adatvédelmi tájékoztatás megadásáért, valamint az eszköz adatvédelmi szempontból biztonságos megvalósításáért a weboldalunkon. A Facebook felelős a Facebook-termékek adatbiztonságáért. A Facebook által kezelt adatokkal kapcsolatos érintett jogait (pl. tájékoztatás kérése) közvetlenül a Facebooknál érvényesítheti. Ha Ön nálunk érvényesíti az érintettek jogait, akkor kötelesek vagyunk azokat továbbítani a Facebooknak.

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottságának szabványos szerződéses záradékai alapján történik. Részletek itt találhatók: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 és https://www.facebook.com/policy.php.

Twitter

A Twitter szolgáltatás funkciói integrálva vannak ezen a weboldalon. Ezeket a funkciókat a Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Írország, kínálja.

Amikor a közösségi médiaelem aktív, közvetlen kapcsolat jön létre a végberendezés és a Twitter szerver között. A Twitter ezáltal információt kap a weboldalon tett látogatásáról. A Twitter és a "Re-Tweet" funkció használatával az Ön által meglátogatott weboldalak összekapcsolódnak az Ön Twitter-fiókjával, és más felhasználók számára is ismertté válnak. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy nekünk, mint az oldalak szolgáltatójának, nincs tudomásunk a továbbított adatok tartalmáról vagy azok Twitter általi felhasználásáról. Erről bővebb információt a Twitter adatvédelmi szabályzatában talál: https://twitter.com/de/privacy.

Amennyiben a hozzájárulás megtörtént, a fent említett szolgáltatást a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. §-a alapján használjuk. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Amennyiben nem kaptunk hozzájárulást, a szolgáltatás használata a közösségi médiában való minél nagyobb láthatóság eléréséhez fűződő jogos érdekünkön alapul.

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottságának szabványos szerződéses záradékai alapján történik. Részletek itt találhatók: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

A Twitter adatvédelmi beállításait a fiókja beállításaiban módosíthatja a https://twitter.com/account/settings oldalon.

LinkedIn

Ez a weboldal a LinkedIn hálózat elemeit használja. A szolgáltató a LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írország.

Minden egyes alkalommal, amikor a weboldalon a LinkedIn elemeit tartalmazó oldalra lépünk, kapcsolat jön létre a LinkedIn szervereivel. A LinkedIn az Ön IP-címével értesül arról, hogy Ön meglátogatta ezt a weboldalt. Ha Ön a LinkedIn "Ajánlom" gombjára kattint, és be van jelentkezve a LinkedIn-fiókjába, akkor a LinkedIn számára lehetséges, hogy a weboldalon tett látogatását Önhöz és felhasználói fiókjához kapcsolja. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy nekünk, mint az oldalak szolgáltatójának, nincs tudomásunk a továbbított adatok tartalmáról vagy azok LinkedIn általi felhasználásáról.

Amennyiben a hozzájárulás megtörtént, a fent említett szolgáltatást a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. §-a alapján használjuk. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Amennyiben nem kaptunk hozzájárulást, a szolgáltatás használata a közösségi médiában való minél nagyobb láthatóság eléréséhez fűződő jogos érdekünkön alapul.

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottságának szabványos szerződéses záradékai alapján történik. Részletek itt találhatók: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=de

További információért kérjük, tekintse meg a LinkedIn adatvédelmi irányelveit a következő címen: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING

Ez a weboldal a XING hálózat elemeit használja. A szolgáltató a New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Németország.

Minden egyes alkalommal, amikor a XING elemeket tartalmazó oldalaink valamelyikét megnyitjuk, kapcsolat jön létre a XING szervereivel. Tudomásunk szerint személyes adatok nem kerülnek tárolásra. Különösen az IP-címeket nem tároljuk, és a használati szokásokat sem értékeljük.

Amennyiben a hozzájárulás megtörtént, a fent említett szolgáltatást a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. §-a alapján használjuk. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Amennyiben nem kaptunk hozzájárulást, a szolgáltatás használata a közösségi médiában való minél nagyobb láthatóság eléréséhez fűződő jogos érdekünkön alapul.

Az adatvédelemmel és a XING Megosztás gombjával kapcsolatos további információk a XING adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

6. bővítmények és eszközök

Google Fonts (helyi tárhely)

Ez az oldal a Google által biztosított úgynevezett Google betűtípusokat használja a betűtípusok egységes megjelenítéséhez. A Google betűtípusok helyileg vannak telepítve. A Google szervereivel nem történik kapcsolat.

A Google betűtípusokkal kapcsolatos további információk a https://developers.google.com/fonts/faq címen és a Google adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Font Awesome (helyi tárhely)

Ez az oldal a Font Awesome-t használja a betűtípusok egységes megjelenítéséhez. A Font Awesome helyileg van telepítve. A Fonticons, Inc. szervereivel nem történik kapcsolat.

A Font Awesome-ra vonatkozó további információkért kérjük, tekintse meg a Font Awesome adatvédelmi szabályzatát a következő címen: https://fontawesome.com/privacy.

7. saját szolgáltatások

A kérelmező adatainak kezelése

Lehetőséget biztosítunk Önnek arra, hogy jelentkezzen hozzánk (pl. e-mailben, postai úton vagy az online jelentkezési űrlapon keresztül). Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt a jelentkezési folyamat keretében gyűjtött személyes adatainak köréről, céljáról és felhasználásáról. Biztosítjuk Önt arról, hogy az Ön adatainak gyűjtése, feldolgozása és felhasználása az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak és minden egyéb jogi rendelkezésnek megfelelően történik, és hogy adatait szigorúan bizalmasan kezeljük.

Az adatgyűjtés hatóköre és célja

Amikor Ön elküldi nekünk jelentkezését, a kapcsolódó személyes adatait (pl. kapcsolattartási és kommunikációs adatok, jelentkezési dokumentumok, az interjúk során készített feljegyzések stb.) olyan mértékben kezeljük, amennyire ez szükséges ahhoz, hogy eldöntsük, hogy létrejön-e munkaviszony. Ennek jogalapja a német jog szerint a BDSG 26. §-a (munkaviszony kezdeményezése), a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja (általános szerződéskötés) és - amennyiben Ön beleegyezését adta - a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Az Ön személyes adatait csak vállalatunkon belül adjuk át azoknak a személyeknek, akik részt vesznek az Ön kérelmének feldolgozásában.

Ha a jelentkezés sikeres, az Ön által megadott adatokat a BDSG 26. §-a és a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján a munkaviszony megvalósítása céljából adatfeldolgozó rendszereinkben tároljuk.

Az adatok megőrzési ideje

Ha nem tudunk Önnek állásajánlatot tenni, ha Ön elutasítja az állásajánlatot vagy visszavonja a jelentkezését, fenntartjuk a jogot, hogy jogos érdekeink alapján (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja) az Ön által megadott adatokat a jelentkezési folyamat végétől (a jelentkezés elutasításától vagy visszavonásától) számított 6 hónapig megőrizzük. Ezt követően az adatokat töröljük, és a fizikai pályázati dokumentumokat megsemmisítjük. Ez a tárolás különösen jogvita esetén bizonyítékként szolgál. Ha nyilvánvaló, hogy az adatokra a 6 hónapos időszak lejárta után is szükség lesz (pl. egy közelgő vagy folyamatban lévő jogvita miatt), az adatokat csak akkor töröljük, ha a további tárolás célja már nem áll fenn.

Hosszabb tárolásra akkor is sor kerülhet, ha Ön beleegyezését adta (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pont), vagy ha a törlést jogi tárolási kötelezettségek akadályozzák.

A pályázók körébe való felvétel

Ha nem teszünk Önnek állásajánlatot, lehetséges, hogy felvesszük Önt a jelentkezők közé. Felvétel esetén a jelentkezés összes dokumentumát és adatát átadjuk a jelentkezői körnek, hogy megfelelő állásajánlatok esetén felvehessük Önnel a kapcsolatot.

A jelentkezők körébe való felvétel kizárólag az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A hozzájárulás megadása önkéntes, és nem kapcsolódik a jelenlegi jelentkezési folyamathoz. Az érintett személy a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ebben az esetben az adatok visszavonhatatlanul törlésre kerülnek a pályázói adatbázisból, kivéve, ha a megőrzésnek jogi okai vannak.

A pályázói adatbázisból származó adatokat legkésőbb a hozzájárulás megadását követő két éven belül visszavonhatatlanul töröljük.